Biotalouden erikoistumiskoulutus 30 op Itä-Suomessa

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen jälkeen opiskelija

 1. Osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta
 2. Hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit   ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia
 3. Kykenee yhdistämään olemassa olevia eri toimialojen prosesseja sekä tunnistaa uusia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja
 4. Osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja
 5. Kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja
 6. Osaa arvioida biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia 
 7. Tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot mukaan lukien lainsäädännön

Koulutuksen rakenne 2018-2020

Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu vastaavat yhdessä Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa Itä-Suomessa. Koulutus toteutetaan opintojaksoittain. Kullakin opintojaksolla on vastuukorkeakoulu, joka vastaa opetuksesta.

 

Koulutus koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta:

 • Biotalouden liiketoiminta ja sääntely (10 op)
 • Biotalouden prosessit (10 op)
 • Osaamista täydentävät opinnot (10 op)

Biotalouden liiketoiminta ja sääntely -kokonaisuus on kaikille yhteinen ja se koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Biotalouden projekti (2 op),
 • Hiilitaloudesta biotalouteen – biotalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö (2 op),
 • Biotalouden ennakointi ja innovaatiot (3 op),
 • Biotalous verkostotaloutena (3 op).

Opiskelija valitsee yhden 10 opintopisteen kokonaisuuden Biotalouden prosessit -opintojaksoista ja kirjautuu opiskelemaan sitä tarjoavaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun.

Biotalouden prosessit –opintojaksoja ovat

 • Muutoksen asiantuntijuus ja johtaminen metsäbiotaloudessa (Itä-Suomen yliopisto)
 • Biotalouden sivuvirrat (Savonia-ammattikorkeakoulu)
 • Biojalostus (Itä-Suomen yliopisto)
 • Biotalous ja energia (Karelia-ammattikorkeakoulu)

Lisäksi opiskelija valitsee osaamistaan täydentäviä opintoja 10 op. Näistä opinnoista sovitaan opintojen alussa laadittavassa henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa. Osaamista täydentävät opinnot voivat olla Itä-Suomen Biotalouden erikoistumiskoulutuksen Biotalouden prosessit –opintojaksoja tai muita soveltuvia opintoja konsortion korkeakouluista.  Korkeakoulujen opetustarjontaan voi tutustua seuraavien linkkien kautta: Itä-Suomen yliopisto, Karelia-amk ja Savonia-amk.